Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów z branży energetyki odnawialnej, odnawialnych źródeł energii (OZE).Zakładamy spółki, których celem jest prowadzenie tego typu działalności oraz przeprowadzamy przez cały proces związanych z realizowaną inwestycją. Pomagamy od podstaw w założeniu firmy, zawieraniu i negocjowaniu umów z kontrahentami oraz przeprowadzamy klientów przez cały proces realizacji inwestycji. Informujemy o zmianach w przepisach prawa dotyczących OZE, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy inwestycyjne, pomagamy przy procedurach związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub decyzji o warunkach zabudowy).

Reprezentujemy klienta przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, zezwoleń oraz koncesji. Występujemy w imieniu klientów przed Prezesem URE i UOKIK. Asystujemy w negocjacjach związanych z przyłączeniem inwestycji do sieci elektroenergetycznej. Tworzymy opinie, stanowiska, analizy i ekspertyzy prawne związane z bieżącym doradztwem dla przedsiębiorców z branży energetycznej, w szczególności w zakresie planowanych inwestycji, włączając w to doradztwo podatkowe oraz audyty nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. 

Przygotowujemy następujące rodzaje dokumentów:

 • umowa dzierżawy poprzedzona audytem nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje;
 • umowa inwestycyjna;
 • wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • wniosek o wydanie decyzji środowiskowej;
 • wniosek o wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej;
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;
 • zgłoszenie robót budowlanych;
 • wniosek o wydanie koncesji/ promesy koncesji do Prezesa URE;
 • umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;
 • audyt zmian prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Na zlecenie klientów opracowujemy opinie, stanowiska, analizy i ekspertyzy prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności dotyczących planowanych inwestycji. Swoich klientów reprezentujemy również w sporach sądowych powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.