Oferta dla zamawiających:

 • pomoc w zakresie wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • opracowanie lub opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
 • przygotowanie i opiniowanie umów o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w negocjacjach i opiniowanie korespondencji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami;
 • pomoc prawna w zakresie rozstrzygania o środkach ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO);
 • pomoc w zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych.

Oferta dla wykonawców:

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i bieżące konsultacje związane z udziałem w postępowaniu;
 • opracowanie lub opiniowanie pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz weryfikacja dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego pod kątem jej zgodności z prawem
 • weryfikacja ofert pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
 • opiniowanie umów o udzielenie zamówienia publicznego ze wskazaniem wszystkich ryzyk prawnych;
 • udział w negocjacjach i opiniowanie korespondencji pomiędzy wykonawcą a zamawiającym;
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Stale zmieniające się przepisy i procedury związane z prawem zamówień publicznych sprawiają, że wielu przedsiębiorców ma wiele wątpliwości odnośnie tego jak prawidłowo je stosować. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży zamówień publicznych, występując zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Sporządzamy opinie prawne oraz udzielamy bieżących porad w zakresie stosowania prawa. Przygotowujemy kompletną dokumentację związaną z procedurą zamówień publicznych, bierzemy udział w negocjacjach stron, a także reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, które powstają na etapie wykonywania umów zawartych w trybie zamówień publicznych.