Przedsiębiorco - upomnij się o swoje 40 euro!

Zgodnie z brzmieniem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według kursu wskazanego w ww. ustawie. Jest to kwota tzw. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Jeżeli więc Twój biznesowy kontrahent nie dotrzymał umownych terminów zapłaty, nabyłeś z mocy prawa uprawnienie do żądania kwoty rekompensaty. 

Kwota 40 euro jest stałą rekompensatą i może być dochodzona wobec każdej zaległości powstałej z transakcji handlowej. Co więcej, przysługuje ona niezależnie od wysokości powstałej zaległości. Oznacza to, że zgodnie z prawem opóźnienie w zapłacie nawet najmniejszej kwoty - przykładowo 10 zł - uprawnia do żądania zapłaty rekompensaty. Dodatkowo wskazać należy, że ustawodawca nie uzależnił możliwości żądania kwoty 40 euro od wykazania faktycznych kosztów odzyskiwania  należności, co potwierdzone zostało także w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Rekompensata ma więc charakter ryczałtu, który dłużnik musi zapłacić wierzycielowi za fakt pozostawania w opóźnieniu w zapłacie. Rekompensata 40 euro to swoista ochrona, jaką przepisy przyznają wierzycielom przed nieuczciwymi i uporczywymi dłużnikami.

radca prawny 
Alicja Radziszewska-Studenna

Po więcej informacji związanych z możliwością dochodzenia od dłużników rekompensaty 40 euro zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią. Pamiętaj, że potencjalnie każda faktura zapłacona z opóźnieniem daje Ci szansę na obciążenie dłużnika kosztami rekompensaty, co może znacząco poprawić płynność finansową Twojej firmy.