Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla firm z branży medycznej i farmaceutycznej. Wśród naszych klientów znajdują się różnego rodzaju podmioty: szpitale publiczne i prywatne, prywatne kliniki i praktyki lekarskie, apteki, producenci leków, hurtownie leków itp. Mamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie:

 • obrotu wyrobami medycznymi;
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów dostawy produktów leczniczych lub wyrobów medycznych;
 • asyście w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne;
 • wsparcia prawnego przy pozyskiwaniu zezwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów medycznych lub wytwarzanie względnie importowanie produktów medycznych;
 • ochrony praw autorskich do produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Nasi specjaliści doskonale znają specyfikę branży medycznej/farmaceutycznej i mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców zarówno na ternie kraju jak i na arenie międzynarodowej.

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży medycznej i farmaceutycznej. Nasi klienci to szpitale, kliniki, apteki, producenci leków, hurtownie farmaceutyczne (dystrybutorzy i importerzy produktów leczniczych, weterynaryjnych, wyrobów medycznych), lekarze, farmaceuci, przewoźnicy leków i wyrobów medycznych, jednostki badawcze polskich i zagranicznych wytwórców i inne podmioty, które podczas prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązane są przestrzegać przepisów prawa medycznego i farmaceutycznego.

Nasze usługi z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego to:

 • sporządzanie i opiniowanie umów (umowa dostawy produktów leczniczych, umowa dostawy wyrobów medycznych, umowa przewozu produktów leczniczych/wyrobów medycznych, umowa na prowadzenie badań klinicznych, umowy dotyczące transferu technologii i know how, umowy licencyjne, umowy o współpracy, umowy kooperacyjne);
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego;
 • doradztwo prawne w zakresie reklamy i promowania produktów leczniczych/wyrobów medycznych;
 • sporządzanie i weryfikowanie bieżącej dokumentacji, w tym regulaminów i zarządzeń;
 • doradztwo prawne przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych;
 • ochrona własności intelektualnej w zakresie produktów leczniczych/wyrobów medycznych (umowa licencyjna, umowa o przeniesieniu praw autorskich);
 • doradztwo prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na produkty farmaceutyczne/wyroby medyczne;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), sądami powszechnymi, sądami polubownymi;
 • pomoc prawna w postępowaniach przed organami inspekcji farmaceutycznej, urzędami regulacyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi;
 • pomoc prawna w przypadku nieuczciwej konkurencji na rynku farmaceutycznym oraz w sprawach dotyczących nieuczciwej reklamy;
 • pomoc prawna przy pozyskiwaniu zezwoleń na dopuszczenie do obrotu leków, zezwoleń na wytwarzanie/import produktów leczniczych, pozwolenia na import równoległy, zgłoszenia dystrybucji równoległej, zezwolenia na prowadzenie działalności hurtowej;
 • wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych;
 • asysta prawna podczas spotkań biznesowych i negocjacji;
 • wsparcie prawne podmiotów zarządzających spółkami w sektorze prawa medycznego i farmaceutycznego;
 • reprezentacja w postępowaniach związanych z roszczeniami konsumentów w związku ze szkodą wyrządzoną przez wyrób medyczny.