Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.global-lex.pl jest Alicja Radziszewska-Studenna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Radziszewska-Studenna, ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 709, 53-332 Wrocław, NIP 9880295250, REGON 931092174, nr telefonu 0048 530 262 889, e-mail kontakt@global-lex.pl (dalej jako „Kancelaria”). 

W toku świadczenia usług prawnych Kancelaria przetwarza również dane osobowe otrzymane od innych administratorów danych. Wówczas administratorem jest klient, z ramienia którego działa Kancelaria

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną, w szczególności do wystawienia faktury VAT – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego – z uwagi na uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
 7. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody.

Komu przekazywane są dane osobowe osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom systemów/programów informatycznych i usług IT dla Kancelarii,
 2. podmiotom świadczącym usługi dla Kancelarii niezbędne do utrzymania serwisu internetowego,
 3. organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. firmie prowadzącej księgowość Kancelarii;
 5. operatorom pocztowym obsługującym przesyłki kancelarii.

Ponadto w toku świadczonych usług prawnych Kancelaria może udostępniać dane osobowe Sądom, Prokuraturom i innym organom ścigania, organom administracji państwowej i samorządowej, komornikom, notariuszom, doradcom podatkowym, doradcom restrukturyzacyjnym (syndykom) oraz tłumaczom. 

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem przesłanym za pomocą formularza kontaktowego – do czasu jej zakończenia;
 2. przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usług prawnych, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia Państwa roszczeń;
 3. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do:
  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością obsługi zapytania przez Kancelarię,
  2. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zawarcia umowy.

Czy Kancelaria profiluje Państwa dane osobowe?

Kancelaria nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię?

 1. przysługuje Państwu prawo do żądania od Kancelarii dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;
 2. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).