1. Administratorem Danych Osobowych serwisu internetowego pod domeną global-lex.pl jest GLOBAL LEX Kancelaria Radcy Prawnego Alicja Radziszewska-Studenna z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 709, NIP 988-029-52-50.

2. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać następujące dane: imię, adres e-mail oraz numer telefonu.
 
3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4. Dane osobowe ujawnione w Formularzu są wykorzystywane do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, świadczenia usług prawnych oraz ustalenia warunków współpracy.
 
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest dobrowolne.

6. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
a. wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania;
b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub żądania ich usunięcia;
c. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
d. żądania udostępnienia kopii danych osobowych, które są przetwarzane.

7. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, sprzeciw, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych, żądanie udostępnienia kopii danych odbywa się na podstawie żądania Użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@global-lex.pl.
 
8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane:
a. odpowiednim organom władzy publicznej (np. policja, prokuratura) na ich żądanie zgłoszone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
b. pracownikom i współpracownikom Administratora Ochrony Danych Osobowych (notariuszom, komornikom, tłumaczom, radcom prawnym, adwokatom, aplikantom radcowskim i adwokackim, księgowym, doradcom podatkowym), gdy jest to niezbędne dla świadczenia usług prawnych i za zgodą osoby, której dane dotyczą.

9. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki organizacyjne, techniczne i prawne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich, w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych przez osoby trzecie, a także zapobieżenia ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

10. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

11. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.

12. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
 
13. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
Więcej informacji o plikach cookies znaleźć można pod adresem: http://www.allaboutcookies.org.
Więcej informacji na temat usuwania plików cookies z przeglądarki internetowej, można znaleźć pod adresem: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

14. Serwis zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o Użytkownikach.