201910.09
0

Jak napisać testament?

Każdy z nas – nawet laik w dziedzinie prawa – wie czym jest testament oraz jaka jest jego funkcja.  Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę jak sporządzić testament, który będzie poprawny i ważny w świetle obowiązujących przepisów. Mając na uwadze, że w testamencie – jako akcie naszej ostatniej woli, zadecydujemy o tym jak rozdysponować zgromadzony za życia majątek, warto dołożyć wszelkich starać, aby odbyło się to w sposób prawidłowy.

Po pierwsze – testament może sporządzić tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – to znaczy, że musi być pełnoletnia oraz nie może być ubezwłasnowolniona – ani częściowo, ani całkowicie. Co więcej – ten rodzaj czynności prawnej ma charakter ściśle osobisty, co wiąże się z brakiem możliwości sporządzenia testamentu przy pomocy pełnomocnika. Warto także wiedzieć, że testament to oświadczenie woli tylko jednej osoby. Nie można więc sporządzić go na przykład wspólnie z małżonkiem czy rodzeństwem.

W dalszej kolejności należy zdecydować się na konkretny rodzaj testamentu – najpopularniejsze testamenty sporządzane są bądź własnoręcznie (tzw. testament holograficzny) bądź w formie aktu notarialnego.

Testament własnoręczny dla swojej ważności musi charakteryzować się określonymi cechami. Oprócz wymienionej już pełnej zdolności do czynności prawnej, testator – czyli osoba sporządzająca testament – musi napisać go w całości pismem ręcznym, następni podpisać oraz opatrzyć datą, chociaż ten ostatni element nie zawsze będzie wpływał na ważność testamentu. Ważne, aby z okoliczności towarzyszących sporządzaniu testamentu jasno wynikało, że spadkodawca był zdolny do jego napisania. Jako że nie istnieje jeden, ogólno przyjęty wzór testamentu, można go sformułować w zasadzie w dowolnie obrany sposób, przy zachowaniu wspominanych wcześniej wymogów.

Drugim, coraz bardziej popularnym rodzajem testamentu – jest testament sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Warto zauważyć, że ten rodzaj oświadczenia woli, w przeciwieństwie do testamentu własnoręcznego, jest dużo trudniejszy do podważenia. Notariusz, który przygotowuje nasz testament, ma obowiązek zweryfikować tożsamość testatora, jego zdolność do tego typu czynności, a co więcej – ma także obowiązek przechowywania sporządzonych aktów notarialnych, co minimalizuje ewentualne ryzyko zaginięcia czy zniszczenia dokumentu.

W każdym jednak przypadku – to od przyszłego spadkodawcy zależy czy zdecyduje się na rozdysponowanie majątkiem w formie testamentu, czy też jego spadkobiercy będą dziedziczyć po nim na podstawie ustawy.