202105.12
0
Tags:

Nie sposób nie zauważyć, że w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba obcokrajowców przebywających na terytorium Polski i podejmujących tutaj zatrudnienie. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest chęć nabywania przez cudzoziemców nieruchomości na terenie naszego kraju. Mimo, że świat faktycznie zmienia się w przysłowiową „globalną wioską”, to nasze krajowe przepisy nadal przewidują pewnie ograniczenia w swobodnym zakupie nieruchomości przez obcokrajowców. Z drugiej jednak strony nabywanie na własność mieszkań czy domów przez obywateli innych państw na terenie Polski staje się już codziennością, wobec czego warto zwrócić uwagę na uregulowania prawne tej materii.

W pierwszej kolejności należałoby ustalić status cudzoziemca. Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców przez termin ten rozumiemy: osobę fizyczną, nieposiadającą polskiego obywatelstwa, osobę prawną z siedzibą znajdującą się za granicą, spółkę osób wymienionych wyżej, nieposiadającą osobowości prawnej i mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych oraz osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Polski, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

Następnie trzeba zwrócić uwagę na podstawową zasadę dotyczącą nabywania nieruchomości przez obcokrajowców. Zgodnie bowiem ze wspomnianą powyżej ustawą – nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia, które wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zakup nieruchomości bez uzyskania wskazanego zezwolenia sprawia, że dana transakcja jest bezwzględnie nieważna.

W ustawie o nabywaniu nieruchomości znajdziemy też kilka wyjątków, które zwalniają z konieczności pozyskania zezwolenia. Wśród tych wyjątków znajduje się nabywanie samodzielnych lokali mieszkalnych, a także użytkowych o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości czy też samodzielnego lokalu mieszkalnego.

Przy założeniu, że dany przypadek nie mieści się w katalogu ustawowych wyjątków, niezbędne staje się wystąpienie z wnioskiem o wydanie przedmiotowego zezwolenia do właściwego ministra. Wymogi formalne takiego pisma określone są we wspominanej już ustawie, a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Aby uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości nie wystarczy złożenie wymaganych przez przepisy dokumentów. Konieczne jest jeszcze wykazanie więzi łączącej cudzoziemca z Polską. Okoliczności potwierdzające taką więź to przykładowo – posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej czy wykonywanie na terytorium Polski działalności gospodarczej.

Warto też pamiętać, że obywatel danego kraju może nabyć na terenie Polski każdą nieruchomość, natomiast kluczowe znaczenie będzie miała jej powierzchnia. Zgodnie z ustawą – nieruchomość kupowana w celu zaspokojenia potrzeb życiowych i mieszkaniowych nie może przekroczyć 0,5 ha.

Jak widać, pozyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest dość trudnym procesem, który wymaga dopełnienia szeregu formalności. Nasza Kancelaria chętnie udzieli Państwu wsparcia prawnego przy uzyskiwaniu takiej decyzji. Zachęcamy do kontaktu!