202101.25
0
Tags:

Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w dynamicznych warunkach rynkowych, w których wszystko zmienia się w szybkim tempie. Przeprowadzki z jednej ulicy na drugą, wyprowadzki z jednego miasta do drugiego, są na porządku dziennym. Zmiany dotyczą także spółek lokalizacyjne dotyczą także spółek prawa handlowego. Czy taki proces należy zakończyć zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy konieczna jest wizyta w Kancelarii Notarialnej? Jakie dokumenty są wymagane? Jeśli nurtuje Państwa odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań- zapraszamy do lektury artykułu!

Adres spółki a jej siedziba

Na wstępie należy zaznaczyć, że adres spółki a jej siedziba nie są pojęciami tożsamymi. Pojęciem dużo szerszym jest siedziba spółki, którą zgodnie z treścią art. 41 Kodeksu Cywilnego jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut (umowa spółki) nie stanowi inaczej. Zgodnie z powyższym, siedzibą jest miejscowość, czyli miasto lub wieś, w której znajduje się organ zarządzający spółki. Adres spółki jest ,,dookreśleniem” siedziby, bo wskazuje się w nim oprócz miejscowości, także ulicę, numer budynku i numer lokalu, w którym działalność prowadzi organ zarządzający spółki.

Siedziba spółki zawsze jest wskazana w umowie spółki, zaś – w większości przypadków – na próżno szukać tam jej adresu. Adres spółki określa jej zarząd w drodze uchwały. W związku z czym procedura zmiany siedziby i adresu jest różna.

Zmiana adresu spółki

Jak zostało już wspomniane wyżej – adres spółki zazwyczaj nie widnieje w treści umowy spółki. Rekomendujemy nawet unikanie zamieszczania adresu bezpośrednio w tekście umowy spółki. Prowadzi to do pewnego ,,uproszczenia” procedury zmiany adresu, bo nie trzeba zmieniać tekstu umowy spółki ani wybierać się w tym celu do notariusza. W przypadku więc, gdy spółka przenosi się z jednego budynku do drugiego w obrębie tej samej miejscowości, wystarczającym jest podjęcie przez zarząd uchwały o zmianie adresu spółki w formie zwykłej pisemnej. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku, gdy adres spółki widnieje jednak w jej umowie – wówczas jego zmiana będzie generowała konieczność zmiany tej umowy.

Wniosek o zmianę danych spółki do KRS – zmiana adresu

Zmiana adresu musi zostać ujawniona w KRS. W tym celu należy przede wszystkim:

  • wypełnić druk KRS-Z3,
  • załączyć do niego uchwałę zarządu o zmianie adresu spółki.

Zmianę adresu należy zgłosić do KRS w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. Jednak, niezachowanie tego terminu nie skutkuje nieważnością uchwały, a jedynie może skutkować wszczęciem postępowania przymuszającego i nałożeniem grzywny. Wniosek o zmianę adresu podlega też oczywiście stosownej opłacie sądowej.

Zmiana siedziby spółki

Zmiana siedziby spółki jest procesem bardziej skomplikowanym. W związku z tym, że siedziba jest obligatoryjnym elementem umowy spółki, zmiana siedziby zawsze oznacza zmianę umowy spółki. W przypadku, gdy spółka została zawiązana przed notariuszem, to dla zmiany siedziby spółki wymagana jest zmiana umowy w formie aktu notarialnego. W tym celu musi zostać zwołane zgromadzenie wspólników, które podejmie uchwałę w kwestii zmiany siedziby.

Wniosek o zmianę danych spółki do KRS – zmiana siedziby

Również w tym przypadku zmiana siedziby musi zostać zgłoszona do KRS. W tym celu należy między innymi wypełnić wniosek, o którym była już mowa wyżej i załączyć do niego:

  • uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza,
  • tekst jednolity umowy spółki.

Analogicznie, również w tym przypadku, spółka ma 7 dni od pojęcia uchwały na zgłoszenie zmiany siedziby do KRS. Dodatkowo, również w tym przypadku niezachowanie ww. terminu nie skutkuje bezskutecznością zmiany, a jedynie wszczęciem postępowania przymuszającego i nałożeniem grzywny. Wniosek o zmianę siedziby podlega tym samym opłatom co wniosek o zmianę adresu, należy jednak pamiętać o opłatach za czynności notariusza.

W przypadku, gdy potrzebują Państwo wsparcia od profesjonalnego pełnomocnika w sprawie przeprowadzenia procedury zmiany adresu lub siedziby spółki – zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.