202004.06
0

Funkcjonowanie sądów w Polsce w związku z pandemią koronawirusa

Od połowy marca niemal codziennie odbywamy z naszymi klientami rozmowy na temat odwołanych rozpraw i obecnych zasad funkcjonowania sądów. Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji na ten temat.

W chwili obecnej wiemy, że co najmniej do dnia 30 kwietnia 2020r. w większości sądów w Polsce zostały wdrożone ograniczenia związane z ich funkcjonowaniem. Co istotne – ograniczenia te nie są identyczne we wszystkich placówkach. Szczegółowych informacji należy więc szukać bezpośrednio na stronach internetowych interesującego nas sądu lub kontaktując się z biurami obsługi interesanta.

„Czy moja rozprawa się odbędzie?”

Do 30 kwietnia 2020r. odwołane są wszystkie rozprawy, z wyłączeniem tzw. spraw pilnych i ogłoszeń wyroków. Nie odbędą się także zaplanowane wcześniej licytacje komornicze.

Do spraw pilnych zaliczamy m.in. sprawy o tymczasowe aresztowanie, sprawy w których jest stosowane zatrzymanie, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i opieki. W każdym sądzie powinno być wydane zarządzenie, z którego wynikać będzie, które sprawy odbędą się ze względu na to, że są pilne. Katalog spraw pilnych został również wskazany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w dodanym ustawą zmieniającą z dnia 31 marca 2020r. artykule 14a ust.4.

W celu uzyskania informacji najlepiej skontaktować się z sądem telefonicznie lub mailowo. Ograniczone zostały wizyty bezpośrednie dla interesantów. Nie skorzystamy więc z czytelni akt, nie dokonamy płatności w kasie sądu i nie umówimy się na wizytę u Prezesa Sądu lub Przewodniczących poszczególnych wydziałów.

„Jak złożyć pismo do sądu w czasie pandemii i jak dochować terminu procesowego?”

W nadchodzącym czasie nie musimy się obawiać ewentualnego niedochowania terminu. We wspomnianej już ustawie antykryzysowej ustawodawca wprowadził przepis art. 15zzs w myśl którego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczy to w szczególności postępowań sądowych, egzekucyjnych, karnych, wykroczeniowych, administracyjnych, podatkowych i skarbowych. Nie dotyczy to oczywiście spraw pilnych.

Sądy bez przerwy przyjmują pisma, chociaż czas pracy poszczególnych biur podawczych został skrócony. Jak już zostało wspomniane – wizyty bezpośrednie w sądach zostały ograniczone, stąd w celu wniesienia pisma, co do którego zależy nam na terminie – należy przesłać go do sądu za pośrednictwem poczty polskiej. Data stempla pocztowego jest bowiem równoznaczna z datą wniesienia pisma do sądu. W pozostałych przypadkach można skorzystać z funkcjonalności Portalu Informacyjnego danego sądu, platformy ePUAP albo ze zwykłej korespondencji mailowej.

„Co z przedawnieniem moich roszczeń?”

Ustawa antykryzysowa odnośnie tzw. terminów materialnych wskazuje jedynie na zwieszenie tych przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Ewentualne roszczenia cywilne mogą się więc przedawnić niezależnie od trwającej epidemii. Warto przy tym mieć na względzie, że terminy materialne nie ulegają przywróceniu lub przedłużeniu. Nie będzie więc podstaw prawnych do ich „uratowania”, w momencie gdy stan epidemii się zakończy.

Posiłkowo można próbować korzystać z przepisu art. 121 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią – bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody. Każdy chcący skorzystać z tego przepisu będzie musiał jednak wykazać, że stan epidemii uniemożliwił mu dochodzenie roszczeń, co biorąc pod uwagę fakt, że sądy i urzędy pocztowe wciąż funkcjonują – może być bardzo trudne.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości odnośnie swojej sprawy, biegu terminów procesowych lub przedawnienia roszczeń, to zapraszamy do kontaktu kancelarią.