201911.08
0

Aby najprościej scharakteryzować pojęcie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, można określić go jako pewną część całego kapitału zakładowego. Posiadanie udziału lub określonej ilości udziałów jest równoznaczne z występowaniem w charakterze wspólnika tej spółki, natomiast odpowiedni podział udziałów ma bezpośredni związek z wpływaniem na procesy decyzyjne spółki, a także przekłada się na prawo wspólnika do zysku czy decyduje o prawie pierwszeństwa w nabywaniu udziałów.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych – każdy z wspólników może posiadać tylko jeden udział i wówczas wszystkie udziały w spółce będą miały nierówną wartość nominalną, co będzie wiązać się także z możliwością ich podziału. Możliwa jest także sytuacja, w której wspólnicy posiadają kilka udziałów, ale wówczas każdy z nich ma równą wartość nominalną. W każdym jednak przypadku – powstałe udziały nie mogą być mniejsze niż 50 złotych.

Warto także mieć na uwadze, że wspólnicy – w umowie spółki mogą ustanowić tak zwane udziały uprzywilejowane. Uprzywilejowanie może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy czy sposobu uczestniczenia w podziale majątku na wypadek likwidacji spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako złożony podmiot – wymaga także podejmowania szeregu decyzji dotyczących jej działalności czy funkcjonowania. W tym procesie ważną rolę odgrywa podział poszczególnych udziałów. Co do zasady – 51% udziałów w spółce gwarantuje ich posiadaczowi sprawowanie kontroli nad działalnością spółki, umożliwia między innymi wybór lub odwołanie członka zarządu czy podejmowanie uchwał na zgromadzeniu wspólników, dzieje się tak, ponieważ 50% + jeden głos na zgromadzeniu wspólników prawie zawsze pozwala uzyskać wymaganą przepisami większość bezwzględną.

Wspominany już kodeks spółek handlowych przewiduje jednak sytuacje, które będą wymagały podjęcia uchwał kwalifikowaną większością – tj. 2/3 głosów. Takiej większości wymaga podjęcie uchwał dotyczących zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki czy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast uchwała mająca na celu istotną zmianę przedmiotu działalności spółki wymaga większości 3/4 głosów. Należy także pamiętać, że w każdym przypadku – umowa spółki może przewidywać surowsze warunki powzięcia wspomnianych powyżej uchwał.