202403.12
0

Zawieszenie działalności gospodarczej w spółce z o.o.

W dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych, spółki mogą napotykać na różnorodne sytuacje wymagające elastycznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Jedną z możliwych decyzji, które mogą zostać podjęte w trudnych czasach, jest zawieszenie działalności gospodarczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Warto poznać kluczowe aspekty tego procesu.

202105.12
0

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Co zrobić w sytuacji, gdy spółka ,,tonie” w długach, a nie posiada majątku, z którego mogłaby spłacić swoje zobowiązania? W dobie kryzysu gospodarczego nie jest łatwo pozyskać nowych kontrahentów, jednak rozwiązaniem może być tutaj wprowadzenie nowoczesnych na danym rynku metod działania, czy środków produkcji, co z pewnością przyciągnie potencjalnych klientów. W tym przypadku korzystnym rozwiązaniem jest możliwość podwyższenia kapitału zakładowego, aby w ten sposób uzyskać dla spółki dodatkowe środki pieniężne i niepieniężne. Ponadto podwyższenie może wiązać się np. z oddłużeniem…

201911.08
0

Udziały w spółce

Aby najprościej scharakteryzować pojęcie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, można określić go jako pewną część całego kapitału zakładowego. Posiadanie udziału lub określonej ilości udziałów jest równoznaczne z występowaniem w charakterze wspólnika tej spółki, natomiast odpowiedni podział udziałów ma bezpośredni związek z wpływaniem na procesy decyzyjne spółki, a także przekłada się na prawo wspólnika do zysku czy decyduje o prawie pierwszeństwa w nabywaniu udziałów.