202105.12
0

W dobie panującej pandemii Covid-19 zawieranie umów na odległość stało się powszechne. Koniecznym zdaje się więc być przypomnienie podstawowych praw konsumenta w przypadku chęci odstąpienia od tak zawartej umowy. Dodatkowo z treści poniższego artykułu dowiedzą się Państwo kiedy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie traktowany jak konsument, co stanowi nowość w polskim systemie prawa.


Kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość?

Pod pojęciem umowy zawartej na odległość należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Dobry przykład stanowią tutaj zakupy internetowe czy rejestracja w portalu internetowym.


Obowiązki ciążące na przedsiębiorcy

Przy zawieraniu tego typu umów na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość o m.in:

  • głównych cechach świadczenia,
  • swoich danych identyfikujących,
  • adresie przedsiębiorstwa,
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami,
  • sposobie i terminie zapłaty,
  • wyjątkach, w przypadku których nie przysługuje prawo do odstąpienia,
  • procedurze rozpatrywania reklamacji.

Ciążący na nim obowiązek ustawowy przedsiębiorca powinien spełnić w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy w rozsądnym czasie po tym zdarzeniu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.


Zawarcie umowy przez telefon

Gdy przedsiębiorca proponuje konsumentowi przez telefon zawarcie umowy, ma obowiązek potwierdzić jej treść na papierze lub na innym trwałym nośniku i przedstawić ją w takiej formie rozmówcy- w przeciwnym razie umowę uznaje się za niezawartą.


Odstąpienie od umowy

Konsumentowi przysługuje zawsze prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od objęcia przez niego rzeczy w posiadanie (z wyjątkiem szczególnych regulacji). W miejscu tym zaznaczyć należy, że gdy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, uprawnienie to przedłuża się – maksymalnie do 12 miesięcy. Do zachowania tych terminów wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Polski system prawny nie zastrzega żadnej szczególnej formy tego oświadczenia. Będzie więc ono ważne, gdy w sposób dostateczny ujawni wolę konsumenta.


Gdy oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w sposób skuteczny, to wówczas umowę uznaje się za niezawartą, a na strony zostaje nałożony obowiązek rozliczenia się.


Przedsiębiorca jako konsument

Na mocy nowelizacji Kodeksu Cywilnego od stycznia 2021r. zostało rozszerzone pojęcie konsumenta. Zgodnie z dodanym do wspomnianego kodeksu art. 3855 – od tego momentu osobę fizyczną, która co prawda zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednak z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG, traktuje się ją z stosunkach z innymi przedsiębiorcami jak konsumenta. Rodzi to po jego stronie dodatkowe uprawnienia.


Jeżeli interesuje Państwa powyższe zagadnienie lub gdy mają Państwo problem z odstąpieniem do umowy zawartej na odległość albo mają Państwo problem ze zmodyfikowaniem regulaminów swoich sklepów internetowych pod kątem wspomnianej nowelizacji, to zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą Kancelarią.