202105.12
0

Dlaczego warto zastrzec nazwę swojej firmy?

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy najczęściej kojarzone jest z dużymi, znanymi przedsiębiorstwami, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku. Prowadząc mały biznes, rzadziej zastanawiamy się nad kwestią ochrony naszej własnej marki. Oczywiście nie ma obowiązku rejestrowania znaku towarowego, ale korzyści z tego płynące z pewnością są warte rozważenia. Przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak ważna jest skuteczna ochrona nazwy ich własnej firmy. To właśnie z nazwą kojarzmy najczęściej dane przedsiębiorstwo, a w konsekwencji to na jej podstawie budujemy marketing…

202105.12
0

Zmiany w prawie konsumenckim

Wraz z początkiem 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie konsumenckim. Wspomniana nowelizacja obejmuje przede wszystkim regulacje Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jedną z istotniejszych zmian, które wprowadza ww. nowelizacja jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej także na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców? Dzięki wprowadzonym zmianom do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, zastosowanie…

202105.12
0

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie pandemii COVID-19

Symetrycznie do ilości ogłaszanych obostrzeń, wprowadzanych ograniczeń działalności oraz ogólnego spadku poziomu rozwoju gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19 wzrasta liczba przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Bardzo często, z powodu braku bieżących dochodów oraz widoków na spłatę wymagalnych zobowiązań, są oni zmuszeni poddać się restrukturyzacji lub ogłosić swoją upadłość. Ustawodawca, wychodząc niejako naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą, wprowadził do polskiego systemu prawnego instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w ciężkiej sytuacji finansowej, a stan zadłużenia cały czas wzrasta, to…

202105.12
0

Umowa zawarta na odległość i prawo odstąpienia od niej

W dobie panującej pandemii Covid-19 zawieranie umów na odległość stało się powszechne. Koniecznym zdaje się więc być przypomnienie podstawowych praw konsumenta w przypadku chęci odstąpienia od tak zawartej umowy. Dodatkowo z treści poniższego artykułu dowiedzą się Państwo kiedy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą będzie traktowany jak konsument, co stanowi nowość w polskim systemie prawa. Kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość? Pod pojęciem umowy zawartej na odległość należy rozumieć umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności…

202105.12
0

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Przepisy Kodeksu Pracy stwarzają pracodawcy możliwość zabezpieczenia swoich interesów przed niepożądanymi krokami podejmowanymi przez pracowników, którzy posiadają szeroką wiedzę o tajnikach działalności przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy to pracownik, aktualnie pozostający w stosunku pracy z danym pracodawcą, chciałby podjąć w czasie jego trwania, działalność konkurencyjną wobec tej, jaką prowadzi ww. pracodawca. W takim przypadku zasadna staje się więc konieczność zawarcia umowy zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej. W dalszej części artykułu dowiedzą się Państwo gdzie leży podstawa prawna takiej umowy…

202105.12
0

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Co zrobić w sytuacji, gdy spółka ,,tonie” w długach, a nie posiada majątku, z którego mogłaby spłacić swoje zobowiązania? W dobie kryzysu gospodarczego nie jest łatwo pozyskać nowych kontrahentów, jednak rozwiązaniem może być tutaj wprowadzenie nowoczesnych na danym rynku metod działania, czy środków produkcji, co z pewnością przyciągnie potencjalnych klientów. W tym przypadku korzystnym rozwiązaniem jest możliwość podwyższenia kapitału zakładowego, aby w ten sposób uzyskać dla spółki dodatkowe środki pieniężne i niepieniężne. Ponadto podwyższenie może wiązać się np. z oddłużeniem…

202105.12
0

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Tags:

Nie sposób nie zauważyć, że w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba obcokrajowców przebywających na terytorium Polski i podejmujących tutaj zatrudnienie. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest chęć nabywania przez cudzoziemców nieruchomości na terenie naszego kraju. Mimo, że świat faktycznie zmienia się w przysłowiową „globalną wioską”, to nasze krajowe przepisy nadal przewidują pewnie ograniczenia w swobodnym zakupie nieruchomości przez obcokrajowców. Z drugiej jednak strony nabywanie na własność mieszkań czy domów przez obywateli innych państw na terenie Polski staje się już…

202105.12
0

Czym jest tajemnica lekarska?

Każdy, kto kiedykolwiek interesował się wykonywaniem zawodu lekarza bądź też musiał skorzystać z jego pomocy, zwrócił pewnie uwagę na kwestię tajemnicy lekarskiej. Nie każdy jednak ma świadomość, co tak naprawdę chroni wspomniana tajemnica oraz w jakich przypadkach znajduje zastosowanie. Co ciekawe – sam wymóg zachowania tajemnicy lekarskiej wynika już wprost z przysięgi Hipokratesa, która składana jest przez lekarzy od czasów starożytnych. Znajdujemy ją w słowach: „Cokolwiek przy leczeniu albo też poza leczeniem w życiu ludzi ujrzę lub usłyszę, czego ujawnić…