202105.12
0

Symetrycznie do ilości ogłaszanych obostrzeń, wprowadzanych ograniczeń działalności oraz ogólnego spadku poziomu rozwoju gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19 wzrasta liczba przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Bardzo często, z powodu braku bieżących dochodów oraz widoków na spłatę wymagalnych zobowiązań, są oni zmuszeni poddać się restrukturyzacji lub ogłosić swoją upadłość. Ustawodawca, wychodząc niejako naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą, wprowadził do polskiego systemu prawnego instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w ciężkiej sytuacji finansowej, a stan zadłużenia cały czas wzrasta, to zapraszamy do lektury poniższego artykułu. Wyjaśnimy w nim pokrótce: dlaczego warto otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzono mocą przepisów art. 15–25 ustawy z 19.06.2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Jego głównym celem jest przeprowadzenie szybkich negocjacji z wierzycielami oraz zawarcie z nimi porozumienia w formie układu w przedmiocie spłaty zadłużenia, przy jednoczesnym zachowaniu samego przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja nie ma na celu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie warto podkreślić, że z tego rodzaju postępowania można skorzystać do dnia 30 czerwca 2021r. – do tego terminu musi dojść do obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Kwestią irrelewantną jest więc dzień złożenia samego wniosku o obwieszczenie, co prowadzi do powstania po stronie przedsiębiorcy pewnego ryzyka- w przypadku przekroczenia ww. terminu przedsiębiorcy nie będzie przysługiwać ochrona przed egzekucją.

Niezależnie jednak od powyższego – w przypadku terminowego obwieszczenia przedsiębiorca zostaje objęty ochroną przed egzekucją oraz wypowiedzeniem kluczowych umów. Ponadto przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że ochrona wygaśnie, a postępowanie ulegnie umorzeniu z mocy prawa, jeżeli nie złoży on wniosku o zatwierdzenie układu w terminie 4 miesięcy od dnia obwieszczenia.

Jedną z największych zalet tego postępowania jest to, że układ z wierzycielami w przedmiocie spłaty zadłużenia zawierany jest poza sądem i to przedsiębiorcy przysługuje prawo wyboru doradcy restrukturyzacyjnego, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad układem.

Co zaś tyczy się sposobu zawarcia układu – może on zostać zawarty nie tylko w trybie samodzielnego zbierania głosów, lecz także w ramach zgromadzenia wierzycieli, któremu przewodniczy nadzorca układu.

Mówiąc o zaletach tego rodzaju restrukturyzacji nie sposób nie poruszyć kwestii zarządu majątkiem przedsiębiorcy – nie jest on bowiem obowiązany oddać zarządu w ręce osoby trzeciej. Jego prawo sprawowania zarządu nad własnym majątkiem nie jest jednak nieograniczone – na wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd musi on uzyskać zgodę nadzorcy układu. Brak takiej zgody skutkuje nieważnością dokonanej czynności.

Restrukturyzacja ma sens wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca posiada środki finansowe na spłatę bieżących zobowiązań oraz pokrycie kosztów postępowania. Omawiane postępowanie wychodzi jednak naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, oferując możliwość pozyskania nowego finansowania. Gdy występuje konieczność zapewnienia bieżącej płynności poprzez finansowanie zewnętrzne, to zabezpieczenie wierzytelności wynikających z zawartych umów finansowych nie będą podlegały zaskarżeniu jako czynności fraudacyjne. Również w tym przypadku wymagana jest zgoda nadzorcy układu na dokonanie czynności.

Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że ww. ustawa przestaje go chronić w momencie otwarcia omawianego postępowania w złej wierze. W takim przypadku będzie on ponosił odpowiedzialność za nadużycie prawa, a wierzycielom będzie przysługiwać dodatkowe roszczenie odszkodowawcze.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest tworem nowym i wciąż żywym, z racji czego jego materia jest bardzo rozbudowana i skomplikowana. Sposób interpretacji przepisów regulujących omawianą restrukturyzację wciąż nie jest do końca jasny, jednak z powodu omówionych cech znaczne grono przedsiębiorców decyduje się na jej otwarcie. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z przysługującego prawa otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, to zachęcamy do skorzystania z oferty naszej Kancelarii, gdzie w sposób kompleksowy przeprowadzimy Państwa przez każdy jego etap.