202105.12
0

Wraz z początkiem 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie konsumenckim. Wspomniana nowelizacja obejmuje przede wszystkim regulacje Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Jedną z istotniejszych zmian, które wprowadza ww. nowelizacja jest rozszerzenie ochrony konsumenckiej także na przedsiębiorcę zawierającego umowę nie należącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. Co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

Dzięki wprowadzonym zmianom do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, zastosowanie znajdą przepisy dotyczące konsumentów, które regulują niedozwolone klauzule umowne, rękojmię czy roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. Natomiast charakter zawieranej umowy ma wynikać z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, który udostępniany jest na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym samym przedsiębiorcy zostali w zasadzie zrównani z konsumentami, jeżeli chodzi o sposoby ochrony ich praw.

Wskazane powyżej zmiany dotyczą bezpośrednio Kodeksu Cywilnego. Natomiast rozszerzenie ochrony obejmuje także uprawnienia przewidziane w ustawie o prawach konsumenta. Do przedsiębiorców zastosowanie znajdą więc przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł odstąpić od takiej umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny oraz co do zasady – nie będzie ponosił związanych z tym kosztów.

Obecnie trudno ocenić zasadność wprowadzonych zmian. Od dawna wskazywano, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę z innym przedsiębiorcą traktowana jest zawsze jako podmiot profesjonalny, nawet wtedy, gdy umowa nie jest bezpośrednio związana z jej branżą lub specjalizacją. Dochodziło więc do istotnych dysproporcji w zakresie praw i obowiązków przysługujących takim przedsiębiorcom. Nie każda umowa związana była bowiem z branżą, w zakresie której dany podmiot miał wymaganą wiedzę, a mimo tego przedsiębiorca nie mógł skorzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Wprowadzone zmiany mają więc w założeniu wychodzić naprzeciw pojawiającym się problemom, a z pewnością najbliższy czas pokaże, czy skutecznie.