202105.12
0

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w dobie pandemii COVID-19

Symetrycznie do ilości ogłaszanych obostrzeń, wprowadzanych ograniczeń działalności oraz ogólnego spadku poziomu rozwoju gospodarki spowodowanego pandemią COVID-19 wzrasta liczba przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Bardzo często, z powodu braku bieżących dochodów oraz widoków na spłatę wymagalnych zobowiązań, są oni zmuszeni poddać się restrukturyzacji lub ogłosić swoją upadłość. Ustawodawca, wychodząc niejako naprzeciw potrzebom osób prowadzących działalność gospodarczą, wprowadził do polskiego systemu prawnego instytucję uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeśli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się obecnie w ciężkiej sytuacji finansowej, a stan zadłużenia cały czas wzrasta, to…

202004.08
0

Wykonanie umowy a siła wyższa

W  ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań o możliwość rozwiązania zawartych umów ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa. Pokreślenia wymaga, że stan epidemii nie oznacza możliwości automatycznego niewywiązania się z zawartego zobowiązania. W pierwszej kolejności należy więc przeanalizować dokładne brzmienie treści umowy i zawartych w niej klauzul, a następnie zestawić je z zasadami ogólnymi wynikającymi z przepisów.