• Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną – na co powinien zwrócić uwagę wydzierżawiający? Jeżeli otrzymali już Państwo telefon z zapytaniem, czy są zainteresowani wydzierżawieniem swojej nieruchomości pod budowę instalacji fotowoltaicznej, to zapraszamy do lektury poniższego artykułu. W ostatnim czasie obserwujemy rozwój i wzrost popularności energii odnawialnej. Podkreślić jednak należy, że inwestorzy farm fotowoltaicznych przedstawiają wydzierżawiającemu gotowe wzorce umów, które zawierają szereg postanowień wyłączających i ograniczających uprawnienia wydzierżawiającego. Ze strony inwestora jest to oczywiście uzasadnione ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi w związku
  • Obecnie przedsiębiorcy funkcjonują w dynamicznych warunkach rynkowych, w których wszystko zmienia się w szybkim tempie. Przeprowadzki z jednej ulicy na drugą, wyprowadzki z jednego miasta do drugiego, są na porządku dziennym. Zmiany dotyczą także spółek lokalizacyjne dotyczą także spółek prawa handlowego. Czy taki proces należy zakończyć zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Czy konieczna jest wizyta w Kancelarii Notarialnej? Jakie dokumenty są wymagane? Jeśli nurtuje Państwa odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań- zapraszamy do lektury artykułu! Adres spółki a
  • Jak przyjąć lub odrzucić spadek mieszkając za granicą? Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba na stałe zamieszkująca poza granicami kraju, dowiaduje się, że zmarł jej krewny, mieszkający w Polsce. Potencjalny spadkobierca czuje się więc zobowiązany do uporządkowania spraw zmarłego, natomiast nie ma możliwości, aby przyjechać do Polski. Co zrobić w takim przypadku? W jaki sposób poradzić sobie z piętrzącymi się formalnościami, podczas gdy nie możemy osobiście uczestniczyć w postępowaniu spadkowym? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest zawsze skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.
  • Sposoby stwierdzenia nabycia spadku   Potwierdzenie praw do spadku można uzyskać na drodze postępowania sądowego poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo u notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Poniżej znajdą Państwo krótkie omówienie tych dwóch procedur.  Sądowe stwierdzenie nabycia spadku Co do zasady sądem właściwym do stwierdzenia nabycia spadku jest sąd spadku, czyli sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli nie da się ustalić tego miejsca na terytorium Polski, to właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się
  • Wykonanie umowy a siła wyższa i klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności W  ostatnim czasie otrzymujemy wiele zapytań o możliwość rozwiązania zawartych umów ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa. Pokreślenia wymaga, że stan epidemii nie oznacza możliwości automatycznego niewywiązania się z zawartego zobowiązania. W pierwszej kolejności należy więc przeanalizować dokładne brzmienie treści umowy i zawartych w niej klauzul, a następnie zestawić je z zasadami ogólnymi wynikającymi z przepisów. Poniżej postaramy wyjaśnić Państwu zasady działania podstawowych mechanizmów możliwych
  • Funkcjonowanie sądów w Polsce w związku z pandemią koronawirusa Od połowy marca niemal codziennie odbywamy z naszymi klientami rozmowy na temat odwołanych rozpraw i obecnych zasad funkcjonowania sądów. Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji na ten temat. W chwili obecnej wiemy, że co najmniej do dnia 30 kwietnia 2020r. w większości sądów w Polsce zostały wdrożone ograniczenia związane z ich funkcjonowaniem. Co istotne – ograniczenia te nie są identyczne we wszystkich placówkach. Szczegółowych informacji należy więc szukać bezpośrednio na stronach
  • Aby najprościej scharakteryzować pojęcie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, można określić go jako pewną część całego kapitału zakładowego. Posiadanie udziału lub określonej ilości udziałów jest równoznaczne z występowaniem w charakterze wspólnika tej spółki, natomiast odpowiedni podział udziałów ma bezpośredni związek z wpływaniem na procesy decyzyjne spółki, a także przekłada się na prawo wspólnika do zysku czy decyduje o prawie pierwszeństwa w nabywaniu udziałów. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych – każdy z wspólników może posiadać tylko jeden udział i wówczas
  • Każdy z nas – nawet laik w dziedzinie prawa – wie czym jest testament oraz jaka jest jego funkcja.  Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę jak sporządzić testament, który będzie poprawny i ważny w świetle obowiązujących przepisów. Mając na uwadze, że w testamencie – jako akcie naszej ostatniej woli, zadecydujemy o tym jak rozdysponować zgromadzony za życia majątek, warto dołożyć wszelkich starać, aby odbyło się to w sposób prawidłowy. Po pierwsze – testament może sporządzić tylko osoba posiadająca pełną zdolność
  • Założenie fundacji z pozoru może wydawać się skomplikowaną czynnością, w rzeczywistości jednak wystarczy poznać kilka podstawowych informacji, aby z powodzeniem rozpocząć działalność społeczną w tej właśnie formie. Na wstępie warto pamiętać, że fundacja musi mieć cel zgodny z prawem – społecznie lub gospodarczo użyteczny – taki jak na przykład: ochrona zdrowia, ochrona środowiska czy rozwój gospodarki i nauki. Cel musi mieć także charakter niezarobkowy. Należy także mieć na uwadze, że fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i